ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2016

ಅಪೂರ್ಣ...

ಚಿಟ್ಟೆ ಮೇಲಿನ ನೂರು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ
ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದೆರಡು..
ಗುಮಾನಿಯಿದೆ, ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ
ಚಿಟ್ಟೆಯದ್ದು ದಾಖಲಾಗದ ಒಪ್ಪಂದ!
ನಡುವಲ್ಲಿ ಬಂದುಹೋಗೋ
ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾರದೋ
ಎದೆಯ ತಂಗುದಾಣ..

ತೊದಲು ಕಿಲಗುಟ್ಟುತ್ತದೆ
ಬಿಸಿಗೆ ಬಿಸಿ ಸೋಕಿದಾಗ
ಎಂದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾವ
ಪುಸ್ತಕದ ಅಜ್ಞಾತ ಪುಟದಲ್ಲಿ
ಬರೆದಿದೆಯೋ; ಧೂಳು
ಒರೆಸಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ!..

ಕವಿತೆ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ
ಶಬ್ದಗಳ ಹಡೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ;
ಕುಂತು ವಿರಮಿಸಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ
ಅವಳ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನಲುಗಿದ
ಹೆಕ್ಕಿ ತಂದು ಪೇರಿಸಿದ
ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಾತು..

ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ
ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದ್ರ
ಈಗೀಗ ಕಂಬಿಗಳ
ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ..
ಸಹಜ ಬಿಡಿ,
ಗಾಜುಗಳೂ ಮೊದಲಿನಂತಿಲ್ಲ
ಸೀಳು ಮತ್ತು ಗೀರುಗಳ
ನಡುವೆಯೇ ಹಿಂಜಿಹೋದ
ಹೆಸರೊಂದಿದೆ..
ಪಕ್ಕದ ಮರದ ಹಕ್ಕಿಗಳೆರಡು ಈಗಿಲ್ಲ..
ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಈಚೆ
ನೋಡುತ್ತದೆ; ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಏನೋ
ಹುಡುಕುತ್ತದೆ, ಕೆದರುತ್ತ..

ನಾನೂ ಸಹ ನಿನ್ನ, ಹಿತವಾಗಿ
ಬೈಯುತ್ತೇನೆ ಮಾಗಿಯಲ್ಲಿ..
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಚಹಾದ ಉಗಿಯಲ್ಲಿ
ಶೇಖರಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನುಸಿರ ಪರಿಮಳವ..
ಬದುಕು ಅಪೂರ್ಣ ಎನಿಸುತ್ತದೆ
ಅದೆಷ್ಟೋ ಋತುಗಳು ಹೂತುಹೋದರೂ...

~‘ಶ್ರೀ’
  ತಲಗೇರಿ